Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newsletter i otrzymuj informacje z gminy prosto na swoją skrzynkę pocztową.

Nasz kanal TV

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Środa 24 lipca 2019, imieniny: Kingi i Krystyny

03-04-2019 | Dofinansowanie dla firm

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków:
od 2 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17,
75-411 Koszalin (pok. 215)
Sposób składania wniosków:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (zapis na informatycznym nośniku danych) na obowiązującym formularzu bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo  przez osobę upoważnioną.
Limit środków:
3 023 643,00  zł
(słownie: trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy zł)
Forma wsparcia:
Refundacja nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych
WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA:
1. WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA WYNOSI NIE WIĘCEJ NIŻ 215 974,00 ZŁ
 
2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ NASTĄPI NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 CZERWCA 2021 R.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorstw odpowiadający §2 ust. 1 pkt. 2) lit. c) rozwijanie działalności gospodarczej rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1570 z późn. zm)
 
Cel ogólny LSR:
I. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r
 
Cel szczegółowy LSR:
1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku
 
Przedsięwzięcie LSR
1.1.2. Rozwój Przedsiębiorstw
UWAGA!!! Szczegółowe zasady oceny operacji i przyznawania pomocy finansowej określają:
1)       Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (Dz.U. 2015, poz.1570 z późn. zm.),
2)       Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 poz. 378 z późn. zm.),
3)       Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020,
4)       Regulamin Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania,
5)       Procedura wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.
Rada Oceniająca dokonuje wyboru operacji zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS tj.:
1) spośród operacji, które są zgodne z LSR;
2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.
Przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która:
1)    zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
2)    jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach którego planowana jest realizacja operacji, w tym:
- jest zgodna z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,
-jest zgodna formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznaniu pomocy;
3)    jest zgodna z zakresem tematycznym;
4)    jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru
operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia o naborze, w zakładce STOWARZYSZENIE/DOKUMENTY http://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie-dokumenty oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji wynosi 60.
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Wniosek o przyznanie pomocy;
2. Oświadczenie o adresie wnioskodawcy do korespondencji w ramach procedury oceny operacji;
3. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój Przedsiębiorstw wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie lokalnych kryteriów wyboru fakultatywnie:
a) Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (wykonany w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy). Dokument powinien zawierać datę zgłoszenia siedziby firmy lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
b) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ubezpieczeniowych we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
c)       Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków,
d)       Zaświadczenia, certyfikaty lub inne oficjalne dokumenty wydane przez podmioty upoważnione, potwierdzające wykorzystanie w ramach projektu metod i/lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu (maksymalnie 3 kserokopie).
UWAGA!!! W przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie od wnioskodawcy wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania wzywa wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nastąpi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w §6 procedury wyboru i oceny operacji składanych przez podmioty inne niż LGD.
Więcej informacji na stronie http://www.stowarzyszeniesgd.pl/nabory-aktualne2?fbclid=IwAR3Ru4piKzkNnlJ8g_jjQ3fxyTBlhIAffeNGpRWBRCaeEJFjqUG0xUUVnLU


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30: tel./faks 94 340 24 58, kom. 517 311 023 oraz drogą e-mailową biuro@stowarzyszeniesgd.pl.

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Multimedialny przewodnik

wirtualny spacer

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Pogadaj

radew

Odwiedziło nas:

4221813

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia