Przejdź do strony z wysokim kontrastem

herb Manowo

Oficjalny serwis gminy

 

UWAGA:


Wysoki kontrast - wersja dla niepełnosprawnych

Nasz kanal TV

 

Szkoła plus

 

Zdalne nauczanie

 

Fundusze

 

Wsparcie Seniorów z Gminy Manowo

 

Fundusze

 

Budowa Drogi

 

Termomodernizacja

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KOSZALINIE

 

Gmina nad Radwią

 

Baza Organizacji NGO

 

SISMS

 

Baza Organizacji NGO

 

Pomorski Krajobraz Rzeczny

 

Spływy Kajakowe

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
 • Pic 15
 • Pic 16

Dziś jest: Czwartek 04 marca 2021, imieniny: Kazimierza i Łucji

5. Reklamowanie

 

REKLAMOWANIE

 

W czasie wojny ważnym elementem siły obronnej państwa, niezbędnym dla zapewnienia jego suwerenności i bezpieczeństwa, są sprawnie funkcjonujące organy państwowe
i samorządu terytorialnego
oraz wydajna sfera gospodarki narodowej o charakterze obronnym. Istotnym czynnikiem wspomagającym sprawne działanie wspomnianych organów oraz podmiotów gospodarczych jest kompetentne i doświadczone ich kierownictwo, jak również kompetentny personel pomocniczy na newralgicznych stanowiskach wspomnianych instytucji.

 

W celu ograniczenia rotacji na wspomnianych stanowiskach i funkcjach, w wypadku wystąpienia realnego zagrożenia niepodległości lub bezpieczeństwa państwa (ogłoszenie mobilizacji lub wybuch wojny), a co za tym idzie zapewnienia warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie, zwalnia się, w drodze reklamowania, z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby zajmujące szczególnie ważne stanowiska lub pełniące takie funkcje.

 

Instytucja „reklamowania” określona jest wprost w art. 116 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tego przepisu reklamowanie prowadzi się w czasie pokoju oraz w czasie wojny. Dokonuje go Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie. Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

 

Reklamowaniem z urzędu objęte są osoby, które:

 

1) wykonują mandat posła, senatora lub radnego;

2) zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. nr 20, poz. 101, z późn. zm.) lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to osób zajmujących stanowiska organów oraz pełniących najważniejsze funkcje kierownicze w państwie – od Prezydenta RP, poprzez ministrów i kierowników urzędów różnych szczebli, do burmistrzów (prezydentów miast) i wójtów;

3) ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny (Dz. U. nr 210, poz. 2136 z poźn. zm.) określa stanowiska, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu. W wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, zostały wyszczególnione istotne stanowiska w strukturach:

 

1. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) dyrektorzy statutowych komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu;

2) dyrektorzy i wicedyrektorzy biur oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Senatu.

 

2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) doradcy Prezydenta;

2) rzecznik prasowy Prezydenta;

3) dyrektor Gabinetu Prezydenta;

4) dyrektorzy biur i zespołów w Kancelarii Prezydenta;

5) dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;

6) dyrektorzy departamentów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

 

3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

1) sekretarz Rady Ministrów;

2) dyrektor generalny Kancelarii;

3) dyrektorzy departamentów, biur, gabinetów i sekretariatów Kancelarii;

4) doradcy Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów;

5) doradcy ministra - członka Rady Ministrów;

6) dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego.

 

4. Narodowy Bank Polski:

1) członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego;

2) członkowie Rady Polityki Pieniężnej;

3) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów;

4) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek organizacyjnych;

5) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego;

6) dyrektorzy biur Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.

 

5. Rządowe Centrum Legislacji:

1) prezes i wiceprezesi;

2) dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i biur;

3) naczelnicy wydziałów;

4) główni legislatorzy.

 

6. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych:

1) prezes;

2) wiceprezesi;

 

7. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

1) sędziowie Trybunatu Konstytucyjnego;

2) sędziowie Trybunału Stanu;

3) dyrektorzy zespołów Biura Trybunatu Konstytucyjnego;

4) dyrektor generalny, dyrektorzy departamentów i dyrektorzy delegatur Najwyższej Izby Kontroli;

5) dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor generalny, dyrektorzy biur i dyrektorzy oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

8. Sąd Najwyższy:

1) sędziowie Sądu Najwyższego;

2) dyrektor Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego;

3) dyrektor Biura Prezydialnego Sądu Najwyższego;

4) rzecznik prasowy Sądu Najwyższego;

5) członkowie Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.

 

9. Naczelny Sąd Administracyjny:

1) sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego;

2) prezesi i wiceprezesi wojewódzkich sądów administracyjnych.

 

10. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej:

1) kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej;

2) dyrektorzy generalni;

3) dyrektorzy departamentów (biur, gabinetów);

4) doradcy ministrów;

5) główni specjaliści do spraw legislacji.

 

11. Wojewódzka administracja zespolona:

1) dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;

2) dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).

 

12. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego:

1) wicemarszałkowie województw;

2) skarbnicy województw;

3) sekretarze powiatów;

4) skarbnicy powiatów;

5) sekretarze gmin;

6) skarbnicy gmin.

 

13. Sąd i prokuratura:

1) prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych;

2) prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych;

3) prezesi sądów rejonowych;

4) Prokurator Krajowy;

5) zastępcy Prokuratora Krajowego;

6) prokuratorzy apelacyjni;

7) zastępcy prokuratorów apelacyjnych;

8) prokuratorzy okręgowi;

9) zastępcy prokuratorów okręgowych;

10) prokuratorzy rejonowi.

 

14. Funkcjonariusze:

1) Policji;

2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) Agencji Wywiadu;

4) Służby Więziennej;

5) Państwowej Straży Pożarnej;

6) Straży Ochrony Kolei;

7) Straży Granicznej;

8) Biura Ochrony Rządu.

9) Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

15. Ochrona zdrowia:

1) kierownicy podmiotów leczniczych wykorzystywanych na potrzeby obronne państwa;

2) dyrektorzy wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

16. Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe:

1) rektorzy;

2) kierownicy filii (wydziałów zamiejscowych);

3) dyrektorzy administracyjni, kanclerze.

 

17. Dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek, będących przedsiębiorcami wymienionymi w rozporządzenia Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz:

1) w przemyśle zbrojeniowym:

- dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek,

- szefowie (kierownicy): produkcji, kontroli technicznej i zaopatrzenia,

- główni: konstruktorzy, technolodzy, energetycy i dyspozytorzy,

- pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni przy produkcji i utrzymaniu ciągłości ruchu;

2) w „Polskich Kolejach Państwowych" S.A. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z utrzymaniem i obsługą oraz zabezpieczeniem ruchu pociągów;

3) prezes zarządu „Polskich Sieci Elektroenergetycznych" S.A.;

4) w Krajowej Dyspozycji Mocy: operatorzy krajowej dyspozycji mocy;

5) prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie energetycznym, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;

6) prezesi zarządów rafinerii;

7) w Krajowej Dyspozycji Gazu: operatorzy centralnego systemu przesyłowego gazu;

8) prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie gazowniczym, których przedmiotem działalności jest wydobywanie, przesyłanie i dystrybucja gazu;

9) dyrektorzy oddziałów regionalnych operatora wyznaczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529);

10) w „Telekomunikacji Polskiej" S.A.: dyrektorzy okręgów.

 

18. Inne:

1) kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

2) pracownicy Straży Marszałkowskiej;

3) pracownicy jednostek organizacyjnych Policji zakwalifikowani na obsadę stanowisk etatu wojennego tych jednostek;

4) naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

5) pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze urządzeń łączności w Biurze Łączności i Biurze Informatyki Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

6) pracownicy do spraw obronnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich;

7) osoby zajmujące etatowe stanowiska pełnomocników kierowników jednostek organizacyjnych do spraw ochrony informacji niejawnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich oraz Narodowym Banku Polskim;

8) skarbnicy oraz pracownicy wewnętrznej służby ochrony Narodowego Banku Polskiego;

9) Dyrektorzy Urzędów Morskich;

10) Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

 

Podstawę do reklamowania z urzędu stanowi pisemne zawiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koszalinie o spełnianiu przez określone osoby warunków do takiego reklamowania, dokonane przez zobowiązane do tej czynności organy albo kierowników urzędów lub instytucji.

Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują stosowne zawiadomienia dotyczące odpowiednio posłów i senatorów. Natomiast zawiadomienia dotyczące radnych przekazują kierownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego, tj. odpowiednio: marszałek województwa, starosta, burmistrz (prezydent miasta) i wójt. W innych wypadkach obowiązek takiego zawiadomienia ciąży generalnie na pracodawcy. Osoba reklamowana potwierdza fakt uzyskania informacji, o której mowa ust. 1 § 11 (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2136 ze zm.), własnoręcznym, czytelnym podpisem na odesłanym przez wojskowego komendanta uzupełnień egzemplarzu zawiadomienia (wniosku).

 

Reklamowanie na wniosek mogą być objęte osoby zatrudnione w urzędach i podmiotach gospodarczych określonych w wymienionym wyżej rozporządzeniu, a mianowicie:

 

1) urzędach państwowych lub samorządowych oraz NBP;

2) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki;

3) jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4) jednostkach organizacyjnych:

a) podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

b) podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz przedsiębiorstwach państwowych, wobec których Minister sprawiedliwości pełni funkcję organu założycielskiego

c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

d) Centralnego Biura Antykorupcyjnego

5) publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

6) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - jeżeli nie ma możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami niepodlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej
i nieposiadającymi nadanego przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego.

 

Reklamowanie w tym trybie dokonywane jest na pisemny, uzasadniony wniosek kierowników urzędów państwowych lub samorządowych albo przedsiębiorców zatrudniających osoby spełniające warunki do takiego reklamowania. Niezbędną jednak przesłanką do reklamowania na wniosek jest wykonywanie - przez osoby wnioskowane do reklamowania - pracy ściśle związanej z obronnością państwa oraz brak możliwości obsadzenia zajmowanych przez nie stanowisk (funkcji) osobami nie podlegającymi obowiązkowi pełnienia czynnej służby wojskowej. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koszalinie może odmówić reklamowania, dokonywanego na wniosek (lub uchylić dokonane w takim trybie), mimo spełniania przez osobę wnioskowaną o reklamowanie wymienionych wyżej przesłanek, w wypadku, jeśli istnieje potrzeba uzupełnienia Sił Zbrojnych RP stanem osobowym, a w ewidencji wojskowej nie ma innych osób, którym z racji posiadanego wieku, stopnia wojskowego, wykształcenia, kwalifikacji, stanu zdrowia lub miejsca zamieszkania, można nadać przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny. Odmowa reklamowania w czasie pokoju stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

Organy dokonujące zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie zobowiązane są do niezwłocznego zawiadomienia właściwych wojskowych komendantów uzupełnień o ustaniu przesłanek do reklamowania, a w szczególności o:

1) wygaśnięciu lub utracie mandatu posła, senatora lub radnego;

2) zaprzestaniu zajmowania dotychczasowego stanowiska lub pełnienia dotychczasowej funkcji;

3) rozwiązaniu stosunku pracy;

4) zmianie miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

BIP

e-Urząd

elektroniczny samorząd

mapa

Gospodarka odpadami

Kącik Przedsiębiorcy

Rozlicz PIT w gminie Manowow gminie Manowo

Pitax

Rozwój Miast

Dzienniki ustaw

Monitor Polski

galeria zdjęć

Straż Gminna

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

radew

Odwiedziło nas:

5032237

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia